Den Norske Klubben
Costa Blanca
Leder Bjørg T. Svedbergh
Apto no 34
ES-03580 Alfaz del pi


Alfaz del pi, 4. desember 2009


Det Kgl. Norske Finansdepartement
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
Noruego

KONSEKVENSER VED INNFØRING AV KILDESKATT FOR NORDMENN SOM SKATTER TIL SPANIA

På grunnlag av at vi representerer flere hundre medlemmer med tilhold i Spania, finner vi det riktig på vegne av disse å gjøre oppmerksom på den frykt knyttet til endring av skattested som nå er i ferd med å etablere seg i det norske miljøet som vi er representativ for.

Det er med stigende undring vi konstaterer de knappe krav til tidsfrist som er fremmet overfor skattytere som etter hvert er blitt skattepliktige til Spania.

Fristen for å fremlegge dokumentasjon er så vidt vi forstår, fastsatt til 1.1.2010 hvilket i praksis vil bli vanskelig eller direkte umulig å oppfylle for den enkelte skattyter.

Årsaken til dette er så enkelt som at spanske myndigheter ikke på noen måte er forberedt på den arbeidsmengden denne dokumentasjonsinnhentingen vil omfatte.

Det foreligger klare uttalelser fra behørig spansk myndighet om akkurat dette.

Det er også grunn til å gjøre oppmerksom på at mange av de det gjelder er eldre som kan være ressursfattige og heller ikke har nødvendig bistand til å sette seg inn i problemstillingene og kravet til dokumentasjon.

Vi går derfor ut fra at departementet tar opp til ny vurdering den fastsatte frist slik at den enkelte kan ordne sitt forhold uten å måtte betale en kildeskatt som likevel skal endres når dokumentasjonen er lagt frem av skattyter.

Det bør i denne vurdering være av avgjørende betydning for departementet at innhentingen av dokumentasjon er avhengig av det spanske byråkratiets mulighet til å oppfylle anmodningen.

I den utstrekning departementet er opptatt av å forebygge skattesnyteri, er vi enig i det, men vi tror ikke at denne fremgangsmåte er den riktige. En kan ikke mistenkeliggjøre en hel gruppe bosatt i utlandet for å komme noen som bryter skatteloven til livs.

Eventuelt skattesnyteri får en bekjempe på annen måte.

I og med at det er vedtatt at pensjonister bosatt og skattepliktig i utlandet skal kildebeskattes, regner vi med at departementet vil utrede denne beskatningsform videre også for skattytere som inntil videre ikke kan kildebeskattes på grunn av skatteavtalen bl. a. den som gjelder i forholdet Norge/Spania.

I den forbindelse ber vi Dem ha i erindring at alle nordmenn som er underlagt spansk skattelovgivning også benytter spanske sosiale ordninger av ulike slag. Det er derfor ingen kostnadsmessig grunn til, for Norge, at nordmenn som betaler sin skatt til den spanske stat også skal betale kildeskatt til Norge.

Vi tror at Norge som nasjon vil være tjent med at vertslandet beholder sin rett til beskatning av norske innflyttere til landet med grunnlag i landets lovgivning og forutsetter at en legger vekt på den gjensidighet som ligger i dette forhold.

Det bør også tas i betraktning at en endring av skatteavtalen vil få virkning for mennesker som for lang tid siden har bestemt seg for et livsløp knyttet til opphold i Spania. Det kan bl. a. medføre at uføre som etter dokumentasjon er skattefrie etter spansk lov igjen kan bli beskattet av Norge uten at den uføres livssituasjon er endret.

Hvis Norge likevel vil endre bestående ordninger, må det også tas i betraktning hvilke sosiale ordninger som eventuelt skal tilbys mennesker som bor i Spania, og som ellers lever på et økonomisk minimumsnivå. Vi antar at det ligger betydelig anstendighet i å ikke overlate landsmenn til sin egen skjebne uten å se kildeskatten og sosiale ordninger i sammenheng. En kan ikke bare pålegge enkeltmennesket plikter uten å gi de samme mennesker rettigheter tilsvarende som for borgere som lever i Norge..

I forbindelse med det videre arbeid med saken ville vi sette pris på, på vegne av våre medlemmer, å bli hørt om de videre tiltak som De vil iverksette spesielt i forbindelse med skatteavtalen med Spania. Vi regner derfor med at vi blir notert som høringsinstans for endringer som på Deres forvaltningsområde har betydning for nordmenn bosatt i Spania og ber bekreftet at De vil ta hensyn til vårt ønske.

Til slutt går vi ut fra at det blir tatt hensyn til de pensjonsmottakere som ikke innen 1.1.2010 har fremskaffet ombedt dokumentasjon, og som kan dokumentere at de ikke er å bebreide.

Den Norske Klubben
Costa Blanca

Bjørg T. Svedbergh
Leder

Til svaret fra finansminister Sigbjørn Johnsen                              Tilbake til forsiden