DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA
Besøksadresse: Avenida de la Constitución 30, Alfas del Pi
Postadresse: Apartado Correos 34, 03580 Alfas del Pi
Tlf 965 888 186 (hverdager mellom 10.00 og 14.00) - epost: info@dnkcb.com
Den Norske Klubben er nå på Facebook! Klikk her
 
Klubbens historie, del 2


Skrevet av Roald Olaussen i forbindelse med klubbens 25 års jubileumshistorie og trykket i Aktuelt Magasin nr 34 oktober 1995.


1979-Alkoholfrie møter
Til generalforsamlingen 27.november 1978 fremmet styret to vedtektsendringer: 1. Etablering av et representantskap, bestående av klubbens tidligere formann, pluss en representant valgt av generalforsamlingen, og at representanskapets formann som medlem av styret. 2. Innmelding av klubben i Nordmannsforbundet. Begge forslag ble vedtatt. Som ny formann etter W. Kystad valgte man klubbens viseformann, Jens Grüner-Hegge.

Møtevirksomheten i 1979 ble delvis lagt til Solgården, med kulturkvelder i kirkens peisestue. Dette støtte imidlertid på en del vanskeligheter idet Sjømannsmisjonen ikke tillot alkoholservering i kirkebygget og at klubben tradisjonelt hadde avsluttet sine møter med en varmrett, og naturlig nok i Spania med et glass rødvin til. Problemet ble tatt opp både med Sjømannsmisjonens lokale representant og deres representant i Oslo, uten at det ble noen løsning.

Etter at presten hadde beklaget seg over den dårlige oppslutningen om kirken, ble det vedtatt å ta med orienteringer om gudstjenester og arrangementer i Sjømannskirken på klubbens sirkulærer. Utover 1979 var det møter mellom representanter for klubben og Asc. Hispano-Nordica,(tidligere Spansk-Nordisk Selskap) hvor man drøftet samarbeidsformer, bl.a. felles adgang til hverandres møter, felles turistreiser i Spania, charterreiser til Skandinavia, koordinering av sekretærfunksjoner og spanskundervisning. Det ble imidlertid fra begge sider slått fast at de to foreningers egenart måtte forstås og respekteres. (Men har vi kanskje nå forstått og respektert oss for langt fra hverandre?)

En sak som opptok formannen meget var arbeidet med å få legalisert klubben vis-à-vis de spanske myndighetene. Etter at klubben nå hadde eksistert i ni år uten at dette var brakt i orden, var det en prioritert oppgave. En av vanskelighetene var at sivilguvernøren i Alicante i utgangspunktet forlangte at alle klubbens medlemmer måtte ha residencia.  Et annet viktig punkt, sett fra spansk side, var spørsmålet om klubbens midler ved en eventuell oppløsning av klubben. (Selvsagt utenkelig). Men omsider den 5.juni 1979 fikk Den Norske Klubben Costa Blanca lovlig status vis-à-vis spanske myndigheter. Styret og et eget sekretariat-utvalg arbeidet utrettelig for å finne et brukbart sted i Alfaz del Pi området for klubbens sekretariat. For som formannen uttrykte det på generalforsamlingen 28.november 1979, ”Et sekretariat er ingen ekstravaganse og det er etter hvert blitt uholdbart at styret går rundt med kontoret i lommen”. Klubben hadde dessuten 360 medlemmer på det tidspunkt. Det kom også stadig opp spørsmål av juridisk, sosial og praktisk art, som det ikke var naturlig å ta opp på medlemsmøtene.
Som tidligere år ble året avsluttet med juleball på hotell Monteboli i Villajoyosa. På grunn av Sjømannsmisjonens prinsipielle holdning til skjenkebestemmelser ble klubbaktiviteten i 1980 flyttet tilbake til restaurant Panorama, som i løpet av året hadde skiftet både navn og ledelse. Nå het den ”CASCADE II”.

1980-10 års jubileum og eget sekretariat
Forberedelsene til feiring av klubbens 10-års jubileum begynte tidlig og fortsatte helt til den store festen gikk av stabelen på restaurant ”El Zueco de Klomp” i Albir den 24. Oktober 1980 med 225 deltakere. Trekkplaster var igjen Wenche Foss. På generalforsamlingen den 28.november 1980 var oppretting av et sekretariat i leide lokaler på ”El Vikingo” det heteste temaet. Resultatet ble at man med 54 stemmer for og 13 imot besluttet å leie andre etasje over restauranten, hvor det ifølge referatet fra møtet var ”Hyggelige omgivelser” og ”Separat inngang”. (Ja, hvem husker ikke den bratte trappen!)

1981-Fra selskapsklubb til serviceorgan for medlemmene
På ekstraordinær generalforsamling 20.november 1981 ble instruks for sekretariatet vedtatt, hvor det fremgår at hovedoppgavene var:
1. Informasjon og veiledning til medlemmene.
2. Administrasjon av klubbens virksomhet.
Sekretariatet var åpent mandager, onsdager og fredager mellom klokken 11.00 og 14.00.

Økonomien var nå kommet i fokus idet sekretariatet krevde både utstyr og penger og kontingenten ble forhøyet til 1500 pesetas for ektepar og 800 pesetas for enkeltmedlemmer. Klubben var nå i ferd med å skifte karakter fra selskapsklubb til serviceorgan.

På generalforsamlingen 9.november 1981 kunne avtroppende formann rapportere om økende interesse for klubben, idet man nå hadde 491 medlemmer. (Medlemsverving bærer frukter, kjære medlemmer).

Til generalforsamlingen forelå forslag om vedtektsendringer idet det nå skulle velges syv representanter til styret, herav to viseformenn og representantskapet foreslo utnevning av to nye æresmedlemmer, Ellen Foss og Jens Grüner-Hegge. Begge forslag ble vedtatt. Som ny formann ble valgt Wilhelm Kystad.

Det nye styret satte seg som mål å øke medlemsantallet med 100 i løpet av styreperioden 81/82.

1982-”Nytt fra Klubben” befester sin posisjon og kanskje kommer kongen
Foruten oppstart av sekretariat-tjenester tre ganger i uken, ble to nye aktiviteter tatt opp i løpet av 1982. Etter initiativ fra Otto Thoresen og Harald Meinhardt ble trim og idrettsaktivitetene startet som separate tiltak, men med klubben som moderforening. Etter initiativ fra Ellen Foss, Elsy Grüner-Hegge og Sol Mathisen ble Den Norske Dame Klubb Costa Blanca startet. Med møtedager hver tirsdag i klubbenslokaler på ”El Vikingo”. (De fleste vet vel hvordan Costatrimmen har utviklet seg, men hvor er det blitt av dameklubben?)

Et stadig tilbakevendende problem var medlemsmøtene, hvor man av og til hadde så stor tilslutning at det var så vidt restauranten kunne bespise alle, mens man enkelte andre ganger opplevde at ”restratøren” satt igjen med et femtitalls porsjoner for meget. Forhåndsbestilling til møtene lot seg ikke gjennomføre uten store problemer. Et annet problem var ”tips” til serveringspersonalet. Dette ble løst ved en oppfordring til medlemmene om å legge igjen 25 pesetas som takk for servicen!

Dameklubben arrangerte et vellykket loppemarked noe som innbrakte ca 90.000 pesetas og forslag om at pengene skulle brukes til kjøp av TV-apparat.

En korttidsoversikt over klubbens økonomi antydet administrasjonsutgifter på 500.000 pesetas, men beregnet kontingent var satt til 415.000 pesetas. Ved inngangen til 1982 inngikk man en leieavtale med et firma om en kopimaskin. Overgangen fra spritduplikator til moderne kopimaskin var selvsagt en stor forbedring for sekretariatet, men det førte også til økte utgifter. Resultatet var at man fant å øke prisen på klubbmøtene med 50 pesetas, slik at det nå ble krevd inn 600 pesetas for medlemmer og 700 pesetas for ikke medlemmer for møter med tre retters meny med vin. (Pluss 25 pesetas ”tips” til betjeningen).

Anskaffelsen av kopimaskin gjorde det nå mulig å sende ut informasjon til medlemmene oftere. På grunn av økningen i antall medlemmer, fant styret det dessuten nødvendig å informere bedre, idet en på medlemsmøtene ikke kunne nå alle. Det nyetablerte sekretariatet gjorde det også mulig for styret å holde medlemmene løpende à jour.

Resultatet var den etter hvert så populære ”NYTT FRA KLUBBEN”. Takket være stor innsats fra klubbens viseformann Martin Sandberg kom dette organet ut med syv numre i hver ”klubbperiode”, oktober til mai, i en årrekke. Ved generalforsamlingen 6.desember 1982 kunne formannen berette om en økning i medlemsantallet på hele 35 %, slik at man nå hadde 659 medlemmer.

Arbeidsmengden i sekretariatet hadde imidlertid antatt slike dimensjoner at styret ikke lenger kunne drive klubben med bare frivillige. Styret mente derfor at tiden nå var kommet for ansettelse av en lønnet sekretær. Dette betinget imidlertid nok en økning av kontingenten, som nå ble satt til 2100 pesetas for par og 1300 pesetas for enkeltmedlem.

Styret hadde arbeidet energisk for etablering av norsk lege-og sosionomtjeneste i provinsen. Angelica Majos Sanchez ble tilsatt som klubbens sekretær med to hovedoppgaver; a. Regulær sekretærtjeneste tre ganger pr. uke. b. Individuell konsulenttjeneste. Med sine gode språkkunnskaper, sin bakgrunn som sosionom og sitt behagelige vesen er det ikke få som gjennom årene har hatt gleden av Angelicas hjelp. En hjelp som Angelica fortsetter i dag i egenskap av Alfaz del Pi’s sosialrådmann. Vel blåst, Angelica!!

En annen meget viktig sak for klubben i perioden var forberedelsene til det planlagte besøk av H.M. Kong Olav. Av helsemessige grunner måtte kongen utsette besøket til 1984. Klubben gjennomførte imidlertid den planlagte lunsjen som en generalprøve med 200 gjester på Ciudad Patricia og vant verdifull erfaring.

1983-Kamp om formannsvervet
Til generalforsamlingen 28.november 1983 var det rekordoppslutning, 273 stemmeberettigede og 54 fullmakter! Grunnen var nok at det for første gang i klubbens historie var kampvotering om formannsvervet. Den sittende formannen Wilhelm Kystad ble gjenvalgt med overveldende flertall. Klubben hadde nå vokst til ca 800 medlemmer og igjen måtte man ty til kontingentforhøyning for å få balanse i regnskapet. Satsene ble 3000 og 2000 pesetas for henholdsvis ektefeller/enslig. Andre saker av interesse på generalforsamlingen var utvidelse av styret til 8 medlemmer og krav om at minst 10 % av medlemmene måtte til for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. (Mot tidligere 25 medlemmer).

1984-Kongebesøket
Den store begivenheten i 1984 var utvilsomt kongebesøket på Costa Blanca. Klubben sto som arrangør av Kongelunsj på Ciudad Patricia den 31.mars med 292 deltakere! Besøket til Costa Blanca kom i stand i samarbeid med kirken, skolen og Solgården. Det ble utarbeidet et felles program og mange er det nok som er takknemmelige for dette minnerike besøket. Men klubben hadde i løpet av året flere prominente gjester. Bl.a. justisminister Mona Røkke og direktør Gunnar Randers.
Fra begynnelsen av 1984 overtok Ellen Syvertsen den lønnede sekretærfunksjonen, mens Angelica fortsatte sin individuelle konsulenthjelp, men bare en gang pr. uke.

Klubblokalene i ”El Vikingo” var ikke tilfredsstillende og det ble arbeidet for å finne nye egnede lokaler. Med sikte på fremtidig anskaffelse av egne, eide lokaler, ble det etablert et eiendomsselskap. Ved utgangen av året hadde klubben 913 medlemmer og den manuelle registrering og ajourføring av medlemsopplysningene var meget tidkrevende. Martin Sandberg begynte på eget initiativ å legge informasjonen inn på data, foreløpig på egen maskin.

Den gang som nå fikk sekretariatet klager over manglende post. Men for å sitere et hjertesukk fra ca 10 år siden: ”Det er ikke sant at det umulige kan ordnes øyeblikkelig, og at mirakler bare tar litt lengre tid!” Publikasjonen ”NYTT FRA KLUBBEN” hadde antatt slikt omfang at det ble nødvendig å trykke den istedenfor å fotokopiere. For å få dekket noe av utgiftene begynte man med et annonsetillegg.

1985-Thor Heyerdal på besøk og datatiden kommer
Den store begivenheten i 1985 var besøket av Thor Heyerdahl, med foredrag og middag på Ciudad Patricia, hvor hele 360 medlemmer deltok! Et annet celebert besøk var statsråd Astrid Gjertsen, som deltok ved 17. Mai feiringen her nede.

Klubben fortsatte å vokse og fikk i løpet av 1985 135 nye medlemmer slik at klubben nå hadde 1048 medlemmer. For å holde orden på medlemsregistret ble det anskaffet en datamaskin med utstyr til klubben og ved hjelp av det nye utstyret kunne man bl.a. foreta raske utskrifter av adresse-etiketter.(Tenk om vi hadde hatt den maskinen nå!)

Inspirert av maskinens evne til å spy ut adresse-etiketter, lister, korrespondanse og statistikk, kvad klubbens husskald; 
En velkjent fest-taler fra Gata
Ble med årene desperat’a
Stadig å måtte rote
Frem en god anekdote
Så han la inn sin humor på data.

Som ny klubbsekretær ble Turid Kindem ansatt, med startdato 2. September 1985. Mens det for fjoråret ikke var noen kontingentforhøyelse, måtte man for 1986 gå til det skritt å forhøye kontingenten til 2500/4000 pesetas for henholdsvis enkelt/parmedlemskap. Samtidig ble det innført en innmeldingsavgift på 2000 pesetas pr.person for nye medlemmer.

For å forbedre arbeidsforholdene i sekretariatet ble det besluttet å leie ytterligere to rom i andre etasje på ”El Vikingo”. Arbeidet med egne klubblokaler fortsatte imidlertid.
Klubbens 15-års-jubileum ble behørig feiret med gallamøte på Ciudad Patracia den 15.november 1985.

Som ny formann valgte generalforsamlingen den 2.desember 1985 Hasse Olavson. Det nye styret besluttet at de medlemmene som ikke hade betalt kontingent for de to siste årene, d.v.s. 1984/85, skulle betraktes som utmeldt og strykes. (Samme praksis gjelder i dag 10 år etter, så hvis du skal unngå å bli strøket må du skynde deg å betale forfalt kontingent).

1986/1987 - To aktive år slått sammen.
Året 1986 begynte med et kjempearrangement i samarbeid med Rolf Simensen i Saga Tours og NRK. På Sala de Fiestas Starnight samlet man over 700 norske til middag, opptreden av Wenche Foss, Toralv Maurstad, Egil Hagen, Marita Hals og klubbens egen Arnold Cristoffersen pluss spanske artister.

I forbindelse med julehøytidene 85/86 og 86/87 arrangerte klubben charterfly til/fra Alicante, noe som innbrakte over 4 millioner pesetas netto til klubben. Pengene ble satt på konto for husfondet, idet man stadig arbeidet med planene for eget klubbhus i Alfaz del Pi.

Både Costatrimmen og Damegruppen feiret i løpet av 1986 sine 5 års jubileer. Mens den førstnevnte stadig rapporterte økende tilslutning og stor aktivitet, syntes det som om den sistnevnte var i ferd med å gå i dvale. Imidlertid, Damegruppen hadde i løpet av sine fem år samlet inn ca 900.000 pesetas til klubben!

Medlemstallet fortsatte å øke og man hadde nå 1213 registrerte medlemmer. Prognosen gikk imidlertid ut på synkende tilslutning på grunn av et generasjonsskifte i den norske kolonien. På grunn av den store medlemsmassen hadde styret funnet det nødvendig med en styrking av sekretariatet og Hilde Glomstein begynte i september ’86 som lønnet regnskapsfører. I løpet av året fikk klubben to nye æresmedlemmer; Randi og Wilhelm Kystad, som ble utnevnt til dette verv ved en høytidlig seremoni på Ciudad Patricia.

Til tross for den gode økonomien vedtok generalforsamlingen den 29.januar 1987 å heve kontingentene til henholdsvis 3000 og 5000 pesetas og bibehold av innmeldingsgebyr.
Til generalforsamlingen forelå det forslag til endringer av vedtektene. Fra styret ønsket man en del utvidede definisjoner av bl.a. medlemskap, honnør/æresmedlemsskap, styrets organisasjon og arbeid og forholdet til underavdelingene.

Fra et enkeltmedlem forelå forslag om at representantskapets medlem i styret ikke skulle ha stemmerett, idet det ble anført at dette ikke hadde tradisjon i norsk foreningsvirksomhet og kunne virke udemokratisk. Dette fantes heller ikke hos andre norske eller skandinaviske foreninger i Spania, og dette kunne ha ført til at den sittende formannen trakk seg fra vervet mvf. 2.des.1986 og senere bli fulgt av to styremedlemmer. Generalforsamlingen fant ikke å kunne godta vedtektsendringene slik de forelå. Som ny formann ble valgt Otto Thoresen.

1988-Stortingspresident på besøk og vår første kvinnelige leder velges
Ordinær generalforsamling 20.januar 1988 vedtok så nye vedtekter, hvor Representantskapet ble endret til Rådet og styret ble utvidet til 11 medlemmer. Endringene fulgte i store trekk vedtektsutvalgets forslag. Aud Henningsen ble så valgt til klubbens første kvinnelige leder.

Den viktigste saken for klubben i løpet av 1988 var utvilsomt planene for et klubbhus. Men man tok seg også tid til møtevirksomhet og i mars besøkte Stortingspresident Jo Benkow klubben. I løpet av 1988 fikk klubben to nye undergrupper, nemlig en for teater og en for litteratur. (Man begynte å bli kulturell).

Husplanene førte til en ekstraordinær generalforsamling 17.november 1988, hvor planen for anskaffelse av eget klubbhus var eneste post på programmet. Det ble presentert tre prosjekter, men ingen falt i forsamlingens smak og saken ble vedtatt utsatt til ordinær generalforsamling den 12.mars 1989.

1989 - Huskontrakt og lystspill
På denne generalforsamlingen ble det besluttet å gå til anskaffelse av to leiligheter i Alfa Lux, og kontrakten ble undertegnet 5.april 1989, mens innflyttingen ikke fant sted før nesten ett år senere. Men før alt dette hadde klubbens første revy gått av stabelen, selvfølgelig under ledelse av Arnold Christoffersen. Premieren på: ”Dra til sjøs”; et musikalsk lystspill fant sted på Sala de Fiestas den 8 mars 1989. I løpet av året ble det også startet et husflidlag med bl.a. kurs i knipling. Men det var hussaken som opptok det meste av tiden til styret og medlemmene.

1990 - 20 årsjubileum og flytting til ”eget hus”
Finansieringen var ikke helt enkel å få til, men ved stor innsats og gavemildhet og velvilje fra klubbens mange medlemmer kunne man i løpet av en weekend i mars 1990 flytte fra El Vikingo og ned i ”eget hus”! En merkedag for klubben.

Den offisielle åpningsdagen var den 17. mars, med åpent hus, massevis av taler og selvsagt gaver. Og som om det ikke var festivitas nok, feiret klubben sine 20 år med stor middag på Eurotennis i Villajoyosa den 27.oktober. Hele 275 medlemmer og gjester hadde funnet veien til festen, hvor en sprudlende Wenche Foss naturlig nok var et trekkplaster. Det var taler i massevis, prolog på vers av vår konsul Jens Grüner-Hegge og blomster. Arnold var selvsagt frempå med en godbit, godt støttet av Tertitt Warpe. Og hadde ikke aftenens toastmaster Ellen Aaslund satt strek, så hadde vi vel holdt på ennå!

1991-Andelsbevis og bedret økonomi
Om høsten 1990 ble avslutningen på et festår, så må vel 1991 kalles det motsatte. I alle fall når det gjelder generalforsamlingen i mars 1991. Aud Henningsen gikk av som formann og som ny formann for ett år valgte man Wilhelm Kystad.

For om mulig å bedre klubbens økonomi ble det i løpet av våren besluttet å starte salg av andelsbevis med fem års bindingstid. Hver andel var på 10.000 pesetas, nummerert og på hver generalforsamling skulle det trekkes ut tre numre, som ville få et pengebeløp fastsatt av generalforsamlingen. På ekstraordinær generalforsamling 30.april ble andelsbrevsordningen vedtatt.

Klubben besluttet videre at man ikke lenger så noen hensikt i assosiert medlemskap i Nordmannsforbundet. I løpet av året fikk klubben to nye æresmedlemmer, idet Martin Sandberg og Arnold Christoffersen fikk denne hedersbevisning. Tidligere var Egil Hagen og Asbjørn Nøland blitt æresmedlemmer.

1992-”Nytt fra Klubben” blir til Aktuelt Magasin
På generalforsamlingen i mars 1992 ble Bjørn Wahl valgt til ny formann. Kontingenten ble forhøyet til henholdsvis 6000 og 4000 pesetas og de 2000 pesetas i innmeldingsgebyr ble besluttet avsluttet.

I april hadde klubben besøk av Ivo Caprino og arrangementet var meget vellykket og innbrakte en pen sum i klubbkassen. I løpet av 17.mai arrangementet ble ordfører i Alfaz del Pi, Don Antonio Fuster klubbens første spanske æresmedlem.

En annen ”begivenhet” i mai var at Martin Sandberg avsluttet sin mangeårige karriere, (mer enn 10 år) som redaktør for ”NYTT FRA KLUBBEN”, og som bidragsyter på alle plan, annonseakkvisitør og altmuligmann i klubben. En epoke var over og Nytt fra Klubben ble etter hvert erstattet av Aktuelt Magasin, som du nå holder i hånden. I løpet av året arbeidet klubbens viseformann Arild Strømsmoen energisk for å oppnå spesialrabatter på restauranter, supermercadoer og lignende, for klubbens medlemmer, men ordningen viste seg vanskelig å administrere.

1993-tiden går men klubben består
I april var nok en epoke i klubbens historie slutt, idet den mangeårige sekretæren Turid Kindem sluttet. Etter denne tiden har klubbens sekretariat vært drevet delvis med leid hjelp, dels ved hjelp av medlemmenes innsats både på det ytre og indre kontor.
Ved 17.mai arrangementet ble Otto Thoresen utnevnt til æresmedlem. I løpet av 1993 klarte man å få nedbetalt de banklån som klubben hadde tatt opp for å fullfinansiere lokalkjøpet, men ennå gjenstår private lån.

Mens man tidligere år stadig hadde hatt økning i medlemstallet, så man nå en reduksjon. Dette skyldes til dels naturlig avgang, men også at den eldre garde av trofaste medlemmer ikke lengre fant seg helt til rette.

1994-Vin og Gourmet
I løpet av 1994 fikk klubben en ny tilvekst idet Vin og Gourmet-klubben startet sin virksomhet.

1995-25 års jubileum, ”ansiktsløfting” og revyen ”Spre litt glede”
I jubileumsåret gikk klubben inn med nyvalgt formann, Roald Olaussen. Klubben fikk også nok et æresmedlem idet mangeårig pasientvenn og medlem av sosialgruppen, Inger Johanne Møller fikk denne hedersbevisning. Klubblokalene gjennomgikk en skikkelig ansiktsløfting, med nye gardiner og helt nye møbler, til erstatning for de gamle som fulgte med på lasset fra ”El Vikingo”.

I jubileumsåret har klubben hatt en meget vellykket revy, ”Spre litt glede”, og det er vel unødvendig å si hvem som var sjefen for den. Til de arrangementene som er avviklet til nå har det vært fulle hus, noe som lover godt for fremtiden.

Klubben har pr.dato nesten 900 registrerte medlemmer og medlemstallet synes å være stigende, men som tidligere styrer, strir man fortsatt med problemet med kontingentrestanser. Men en er optimistisk og ser lyst på fremtiden, for styret tror klubben har en viktig misjon her på Costa Blanca.

Fra en sped begynnelse som selskapsklubb og sosialt nettverk har klubben utviklet seg til en institusjon i løpet av de 25 årene den har eksistert.

Sammen med Den Norske Skolen i Alfaz del Pi og Sjømannskirken i Villajoyosa danner Den Norske Klubben Costa Blanca en av pilarene i det norske samfunnet her i området.

Skrevet av Roald Olaussen
Gå til Klubbens historie - del 1                                                                  Hjem
Bilde samt litt historikk fra El Vikingo